Rekrutacja
wybierz rodzaj studiów

Rekrutacja na studia I stopnia na Wydziale Architektury w roku akademickim 2018/19 - na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 

Wszystkich kandydatów na studia I stopnia prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.
 
 • Każdy kandydat może zarejestrować się na Architekturę - w języku polskim albo w języku angielskim - oraz Architekturę krajobrazu wnosząc dwie opłaty rekrutacyjne.
 • Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:
  - numer PESEL,
  - świadectwo dojrzałości - w przypadku tegorocznych maturzystów brakujący numer świadectwa należy uzupełnić niezwłocznie po uzyskaniu dokumentu,
  - fotografię do legitymacji studenckiej w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli +/- 3 piksele, zgodnie z obowiązującymi wymogami do dowodów osobistych,
  - kartkę na zapisanie indywidualnego numeru konta bankowego i hasła.

UWAGA! Tegoroczni maturzyści nie uzupełniają informacji dotyczących numeru świadectwa dojrzałości oraz wyników osiągniętych na egzaminie maturalnym.

 • Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych w polu oznaczonym gwiazdką uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.

 W trakcie dokonywania rejestracji, kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości:

 • 150 zł - kandydaci na kierunek architektura (w języku polskim albo w języku angielskim);
 • 85 zł - kandydaci na kierunek architektura krajobrazu.

  Blankiet przelewu z numerem konta będzie można wydrukować w trakcie rejestracji. Termin wniesienia opłaty umieszczony jest w zakładce płatności. Po przyjęciu na studia, na przydzielone kandydatowi konto należy wnosić wszystkie opłaty związane z tokiem studiów (np. opłatę za wydanie legitymacji, opłatę za studia niestacjonarne).
 • Po dokonaniu rejestracji, kandydat otrzyma numer identyfikacyjny oraz hasło, które pozwoli logować się w systemie w celu ewentualnej edycji swoich danych oraz sprawdzania wyników rekrutacji, a na konto mailowe podane podczas elektronicznej rejestracji zostanie wysłana informacja o pozytywnym zakończeniu rejestracji.
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po złożeniu dokumentów przez kandydata. Podanie nieprawdziwych danych będzie podstawą do wykluczenia kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
   
 • Studia stacjonarne na kierunku architektura w języku angielskim są studiami płatnymi.
 • Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu, po dokonaniu elektronicznej rejestracji i wniesieniu opłaty, składają portfolio w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury w terminie od 18 do 27 czerwca 2018 r.

Kandydaci, którzy brali udział w ubiegłorocznej rekrutacji, bądź są studentami PK, proszeni są o edycję swoich danych i zamieszczenie aktualnej fotografii.

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz zdanym egzaminie wstępnym z rysunku (kandydaci na kierunek architektura) lub informacji, o pozytywnej ocenie portfolio (kandydaci na kierunek architektura krajobrazu), należy złożyć komplet dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WA w terminie od 9 do 16 lipca 2018 r. 

Wybierz rodzaj studiów: