Rekrutacja
wybierz rodzaj studiów

Rekrutacja na studia I stopnia w roku akademickim 2018/19 - na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej

Wszystkich kandydatów na studia I stopnia prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.
 • Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla obywateli polskich oraz dla cudzoziemców, którzy mają prawo rekrutować się na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
   
 • Każdy kandydat może zarejestrować się poniżej na nie więcej niż dwa wydziały, w obrębie których może wybrać kierunek podstawowy i alternatywny. W przypadku wyboru drugiego wydziału należy dokonać kolejnej opłaty rekrutacyjnej. 
 • Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować: numer PESEL, świadectwo dojrzałości, kolorową fotografię do legitymacji studenckiej w formacie JPG o wymiarach 236x295 pikseli +/- 3 piksele, zgodną z wymogami obowiązującymi do dowodów osobistych, kartkę na zapisanie indywidualnego numeru konta bankowego i hasła.
   
 • Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się w oparciu o wyniki wprowadzone przez kandydatów lub pobrane z Krajowego Rejestru Matur (możliwe wyłącznie dla maturzystów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych przez KReM). Obowiązkiem każdego Kandydata jest sprawdzenie przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia, czy jego wyniki zostały prawidłowo pobrane i ewentualne uzupełnienie wyników.
 • Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych w polu oznaczonym gwiazdką uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.
 • W trakcie dokonywania rejestracji, kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

  Blankiet przelewu z numerem konta będzie można wydrukować w trakcie rejestracji. Informacja o wysokości i termin wniesienia opłaty umieszczony jest w zakładce płatności. Po przyjęciu na studia, na przydzielone kandydatowi konto należy wnosić wszystkie opłaty związane z tokiem studiów (np. opłatę za wydanie legitymacji, opłatę za studia niestacjonarne).
 • Po dokonaniu rejestracji, kandydat otrzyma numer identyfikacyjny (NIU) oraz hasło, które pozwoli logować się w systemie w celu ewentualnej edycji swoich danych oraz sprawdzania wyników rekrutacji, a na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji na wybrany kierunek.
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po złożeniu dokumentów przez kandydata. Podanie nieprawdziwych danych - w szczególności wyników z matury - będzie podstawą do wykluczenia kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 • Kandydaci, którzy brali udział w ubiegłorocznej rekrutacji bądź są naszymi studentami, proszeni są o edycję swoich danych i zamieszczenie aktualnej fotografii.

 • Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną oraz zostali zakwalifikowani do przyjęcia w drugiej turze rekrutacji na studia I stopnia, składają komplet wymaganych dokumentów w siedzibach wydziałowych komisji rekrutacyjnych w terminie:

  • 12 - 17 lipca 2018 r.  -  studia stacjonarne I stopnia (wszystkie kierunki z wyjątkiem Wydziału Architektury i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego);
  16 - 19 lipca 2018 r.  -  na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego;
  16 lipca (od godz. 12.00) - 19 lipca 2018 r. -  studia niestacjonarne I stopnia.

 

 

Wybierz rodzaj studiów:Międzywydziałowe Kierunki Studiów (więcej)

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (więcej)

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (więcej)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (więcej)

Wydział Inżynierii Lądowej - studia niestacjonarne (więcej)

Wydział Inżynierii Lądowej - studia stacjonarne (więcej)

Wydział Inżynierii Środowiska (więcej)

Wydział Mechaniczny (więcej)